21 юни 2012

ПР Речник

В следващите дни (седмици и месеци) ще се опитам да събера в един речник всички термини, които се използват в пиара. Окончателен вариант тази публикация няма да има никога, тъй като ще се допълва винаги при възможност и при откриване на пропуски.

За да не затъне в архивите, този речник скоро ще бъде беше изваден на показ с бутон някъде из над десните колони.
-------

А
Адверториал
- Реклама под формата на статия за печатно (или онлайн) издание.

Ангажираност - Ако "рийчът" е метрика за количеството на взаимодейстащите с комуникирания обект, то ангажираността се отнася до това колко от "достигнатите" са отговорили на комуникацията по някакъв начин. "Ретуит" в Туитър или "Лайк" във Фейсбук са примери за ангажираност.

Б
Барселонски принципи
- Последните приети стандарти в ПР индустрията по отношение на измеримостта и оценката на дейностите. Накратко, барселонските принципи са пет:
- Заложете цели преди да измервате;
- Измервайте медиите с количествени и качествени метрики, не със стойностната равностойност на рекламата;
- Разберете как хората и бизнесът се променят в резултат на ПР-а;
- Използвайте същите [горните] измерителни методи и в социалните мрежи;
- Уверете се, че всички метрики са прозрачни, обективни и достоверни.

Брандово разпознаване - Използва се за обозначаване на хората в конкретна релевантна публика, която е чувала и познава определен бранд.

B2B - Business to business

BTL - Below the line

В
Влияние
- ПР теоретиците опитват да намерят измерител за боря на хората сред публиката, които са вдъхновени и действат по определен начин в резултат на харизма, авторитет, предпочитания, власт, бранд и т.н. Влиянието на ПР засега не е точно измеримо, но харесването на страница в социална мрежа може да се счита за такова.

Връзки с медиите - Честа ПР дейност, която се отнася до изграждането и използването на взаимоотношения с журналисти и медии. В това се включват уговорки за интервюта, осигуряване на информация и проверка дали съобщенията ще бъдат отразени по желания начин. Във връзките с медиите се включват и дейностите, които имат за цел да изградят доверие и надеждни и позитивни взаимоотношения с ПР.

Г

Д

Е

Ж

З

И

Й


К
Корпоративно гражданство
- Позитивно отношение и принос на бизнеса към социалния живот и екологията. Корпоративно поведение, което облагодетелства социума без финансова изгода.

Кризисни комуникации - тип комуникации, които организациите използват по време на криза. Различават се от другите типове по това, че имат за първична цел да възстановят имидж, а не да го надграждат.

Л

М
Медия покритие
(Media Coverage) - Отразяването на събитие или тема в медиите. В това число се включват и платените публикации.

Н

О


П
Платена публикация - вж. Адверториал.

Пресклипинг - Извадка по дадена тема от всички печатни издания на пазара. Чрез пресклипинг най-често се измерва ефективността от ПР кампании. Съществува и електронен клипинг, който включва публикациите по темата в сайтовете на печатните издания и новинарските интернет страници.

Пресрелийз - Новинарски анонс, изпращан на медиите най-често от говорителя на организацията. В него трябва да се съдържа новина - нов продукт, услуга или събитие, което е от значение и за организацията, и за обществото.

Проблемен мениджмънт (Issues Management) - ПР тактика, адресираща отговори до клиенти с оплаквания или публики, които недоволстват от негативен бизнес процес.

Пропаганда: Използва се за обозначаването на ПР действия, имащи за цел да принудят хората да направят това, което се желае от тях. Термин с негативната конотация.

Р
Рийч
(reach) - измерител на броя на хората, до които е достигнало съобщението (комуникацията).

С
Спин доктор - Термин, възникнал в края на ХХ век, обозначаващ специалист по комуникации, чиято задача е да извърти по позитивен начин събития или ситуации. Комуникатор, който предава на медиите задоволителна интерпретация на събитията. Още ТУК.

Т
Тактика - Отнася се до специфични действия и стъпки, които трябва да се случат, за да бъде постигната целта.

У

Ф
Франчайзинг - използване на високо разпознаваем бранд с утвърден имидж в друга среда. При франчайзинга компанията—носител на търговска марка предоставя при определени условия марката си на друга фирма, желаеща да развива същата дейност. Има и други тип отдаване на бранда. Например съществуват компютри и луксозни часовници, чиито производители използват автомобилни брандове.

Х
HOE - Hierarchy Of Effect. Използва се от рекламни и маркетингови агенции за създаването на маркетингови комуникационни стратегии и за имплементирането на ефективни ПР тактики. Йерархията е следната: Заинтересованост --> Познание --> Харесване --> Предпочитание --> Убеждение --> Покупка.

Ц

Ч

Ш

ЩЪЬ

Ю

Я