22 февруари 2009

Правен статут на журналистите

Какво включва правото на свободно изразяване на мнение и свободата на достъп до информацията:

- изразяване на мнение и разпространяването му чрез слово (писмено или устно), чрез звук, изображение или по друг начин;
- свобода на печата и другите средства за масова информация;
- право да се търси, получава и разпространява информация;
- право на информация от държавен орган или учреждение по въпроси, които представляват законен интерес.

Цитираните права не могат да бъдат използвани за накърняване правата и доброто име на друг, за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към разпалване на вражда или насилие над личността, както и срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала.

Из Наръчник на журналиста, София, 2000.